Regulamin

§1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Noblemen’s Events & Flowers , dostępny pod adresem internetowym http://nobleflower.pl, prowadzony jest przez firmę Noblemen’s Flowers & Events Małgorzata Herba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9570763314, REGON 222121358

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Proszę poświęć kilka minut na zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Korzystanie z witryny www.nobleflower.pl oznacza zgodę na przestrzeganie tych zasad. Składając zamówienie w Nobelemn’s Events & Flowers, za pośrednictwem naszej Witryny, telefonu lub innego nośnika, akceptujesz nasze Warunki. Musisz mieć ukończone 18 lat i mieć ważną kartę kredytową, z pełnym upoważnieniem do jej użycia, do złożenia zamówienia na produkty lub usługi za pośrednictwem naszej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych warunków, nie korzystaj z witryny www.nobleflower.pl

§2

Definicje

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Noblemen’s Flowers & Events Małgorzata Herba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9570763314, REGON 222121358

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.nobleflower.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Grafika – Wzór chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. KOPIOWANIE BEZ NASZEJ ZGODY ZABRONIONE

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: info@nobleflower.pl, adres biura: ul. Słowackiego 36a/30, 80-257 Gdańsk, Poland

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millenium 75 1160 2202 0000 0002 6420 4465

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.nobleflower.pl

§4

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w sklepie podane w polskich złotych i euro, są cenami końcowymi (brutto) za produkt (nie jesteśmy vat-owcami), bez kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.

Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się produkt oraz dodatkowo koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§5

Dostępność produktów:

  1. Kwiaty sprzedawane w sklepie www.nobleflower.pl są w 100% naturalne, żywe, które dzięki procesowi stabilizacji jest opóźniony proces starzenia się roślin i zachowują swój kolor i kształt nawet do 2 lat.

  2. sklep internetowy www.nobleflower.pl prezentuje aktualną ofertę dostępnych produktów, znajdujących się na stanie magazynu,

  3.  Niektóre produkty w stanie magazynowym mogą delikatnie różnić się odcieniem kolorystycznym od tych pokazanych w sklepie internetowym. W takiej sytuacji rezerwujemy sobie prawo do ich zastąpienia produktem o odcieniu podobnym. Może to być związane z rodzajem przeglądarki.
  4. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zrealizowania zamówienia, bądź jego części, Klient zostanie poinformowany o tym, a zapłata zostanie zwrócona, nie później niż w przeciągu 7 dni od dokonanej płatności.
  5. Noblemen’s Events & Flowers zapewnia stan świeżości wiecznych kwiatów i roślin, jak na zdjęciu produktowym w sklepie internetowym, minimum przez pół roku od chwili doręczenia do wskazanego odbiorcy, pod warunkiem gdy będą one pielęgnowane według zaleceń prezentowanych na stronie produktu oraz poniżej:

Róże wieczne (stabilizowane) we flowerboxach sprzedawane są w postaci główek róż. 

– Róże wieczne nie mogą być przechowywane w bardzo wilgotnych miejscach, nie można ich również podlewać czy też zraszać, najlepiej żadnego kontaktu z wodą. Nie mogą być również wystawione bezpośrednio na promienie słoneczne. W sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione

– Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, szczególnie kolor może stawać się mniej intensywny, a nawet całkowicie biały, nie może to być wówczas przyczyną reklamacji.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych oznaczonych *.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

            W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” oraz potwierdzić zamówienie, klikając przycisk “Kupuję i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8

Warunki dostawy:

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przesyłka kurierska płatność z góry.

Doręczenie odbywa się od poniedziałku do piątku.

Wszystkie zamówienia realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej nadawane są z gwarancją dostawy na wybrany przez Klienta dzień, jednak mogą wystąpić opóźnienia po stronie przewoźnika, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Wówczas wydajemy list przewozowy potwierdzający prawidłowe nadanie przesyłki.

W ramach dostawy zapewniamy dwa doręczenia, w jedno doręczenie w ciągu dnia. Gdy kurier nie zastanie nikogo to ponowna dostawa odbywa się następnego dnia roboczego. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność odebrania przesyłki z punktu odbiorów bez dostawy.

W przypadku nieobecności odbiorcy podczas dostawy, nie jest możliwe, aby w tym samym dniu roboczym kurier doręczył przesyłkę ponownie.

Kurier nie ma obowiązku skontaktować się z odbiorcą przed dostawą

Termin realizacji: czas dostawy i przesyłki wynosi od 2 do 4 dni roboczych na terenie  europy (z wyłączeniem sobót, niedziel i Świąt).

§9

Wykonanie umowy

sprzedaży (warunki płatności)

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Realizacja zamówienia może zostać dokonana dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo, ponieważ realizacja zamówienia może zostać dokonana dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku nie opłacenia przez Klienta zamówienia od razu po jego złożeniu, zamówienie otrzymuje status: Oczekiwanie na płatność. Wówczas nawet po opłaceniu, może nie nastąpić dostawa w wybranym przez Klienta terminie. Wówczas niezwłocznie po opłaceniu zamówienia należy wysłać potwierdzenie na adres www.nobleflower.pl

Aby dostawa mogła być zrealizowana na następny dzień, zamówienie należy opłacić       najpóźniej do godziny 12 dnia poprzedzającego i do tej godziny informacja ta musi zostać przekazana do firmy.

§10

Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

Noblemen’s Events & Flowers odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy do 5 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.

Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym nie jest możliwe w przypadku róż wiecznych, gdyż produkty te posiadają terminy przydatności i są realizowane pod konkretne zamówienie, co oznacza, że nie da się ich wykorzystać w przypadku zwrotu.

Jedynie do 20 minut od złożenia zamówienia można z niego zrezygnować, kontaktując się telefonicznie, bądź wysyłając maila na adres info@nobleflower.pl, jeśli nie otrzymamy takiej informacji, oznacza to akceptację zamówienia.

W przypadku domagania się o zwrot pieniędzy z uwagi na stan samych kwiatów, zwracamy tylko koszty kwiatów, bez kosztów pudełka. W przypadku roszczeń klienta o zwrot całości kosztów, musi odesłać pudełko odpowiednio zabezpieczone (w oryginalnym pudełku wierzchnim), w nieuszkodzonym stanie na adres zwrotny. W przypadku mikro uszkodzeń, przybrudzeń odcisków palców lub zarysowań zwrot kosztów będzie niemożliwy. Nie będzie możliwy zwrot kosztów w przypadku personalizacji towaru.

Noblemen’s Events & Flowers odpowiada finansowo wyłącznie do wartości zamówienia, bez kosztów przesyłki.

§11

Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

Reklamacje możliwe są w sytuacji, kiedy kwiaty nie będą świeże, w momencie ich odbioru (odbioru przez klienta), bądź będzie zniszczona, a również gdy zamówienie nie będzie zgodne z wyborem przez Klienta na stronie (biorąc pod uwagę § 5, punkt 3) W przypadku niedostarczenia przesyłki, konieczne w procesie reklamacyjnym jest pisemne oświadczenie adresata o tym zdarzeniu (wzór formularza reklamacyjnego na końcu regulaminu).

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy również dokumenty potrzebne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako Noblemen’s Events & Flowers, dopełniając wszystkich danych zawartych w umowie z Klientem, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji popełnienia błędu z winy wyłącznie po stronie kuriera.

W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres pół roku (gwarantowany termin przydatności), tylko w sytuacji gdy Klient pielęgnował produkt według zaleceń znajdujących się w zakładce „kwiaty w pudełku/pielęgnacja).

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Wszystkie dane, które zostają podane w naszym serwisie są w pełni chronione. Używana jest technologia SSL, zapewniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa .

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w      Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

www.nobleflower.pl zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego

wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego

przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§14

Prawa autorskie:

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach www.nobleflower.pl chronione są prawami autorskimi.

Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich be z zgody www.nobleflower.pl jest zabronione.

Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data

Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko:

Adres Klienta:

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………….towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………..Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Podpis Klienta